Mål & frågeställningar

Start Kontakt

 

Granprogrammet

Granen utgör en dominerande del av den sydsvenska framtidsskogen och utgör en stor och ökande råvaruresurs för skogsindustrin inom åtminstone det närmsta halvseklet. Många skogsskötselproblem i södra Sverige är förknippade med granen. Den drabbas av skador i form av rotröta, frost, stormfällning och luftföroreningar. Den skapar monokulturer som i södra Sverige innebär en begränsning av den biologiska mång­falden samt en landskapsbild som ofta inte uppskattas av allmänheten. Det finns därför många skäl till att det är speciellt angeläget med forskning vad gäller granskogsbruk för södra Sverige. Föreliggande program är en komplettering för att fylla väsentliga kunskaps­luckor. Programmet ska ses som en del i en större satsning på sydsvensk skoglig forsk­ning och utbildning som sker i samverkan med andra forskningsutförare i södra Sverige. En viktig del i programmet är att ta vara på och vidareutveckla den kompetens om sydsvenskt skogsbruk som under drygt tio år byggts upp vid Institutionen för syd­svensk skogsvetenskap. Forskningen ska vara tillämpad, d v s den ska bidra till att utveckla den sydsvenska skogsnäringen och lösa praktiska skogliga problem. Den ska vara innovativ och lösningsorienterad.

I programmet ingår sex projekt:

 

bullet

 Rotröta

bullet

 Föryngring

bullet

 Gallring

bullet

 Naturvård

bullet

 Granskogsbruksmodell

bullet

 Information och web-bok

Projekt 1-4 är valda på grund av att kunskapsluckor har identifierats inom dessa områden samtidigt som möjligheten att inom programperioden ta fram ny kunskap som i viss mån kan täppa till dess luckor bedömts vara god. Projekt fem och sex utgör granprogrammets syntes där ny kunskap som tagits fram inom de fem första projekten sammanfattas och kompletteras med redan befintlig kunskap.

 

Mål för granprogrammet

 

bulletAtt signifikant påverka skötsel av granskog i södra Sverige genom att i dialog med företrädare för bolags- och privat skogsbruk fortlöpande ta fram och informera om ny och befintlig kunskap som kan förbättra produktion, ekonomi och naturvård i sydsvenska granbestånd.
bulletAtt vid programperiodens utgång leda kunskapsutvecklingen i Sverige på skogsbruk i planterad skog i allmänhet och planterad granskog i Sydsverige i synnerhet samt vara internationellt erkänd inom området skogsbruk i planterad skog.

 

Mål och frågeställningar för delprojekt

Rotröta

Mål:

bulletAtt minimera de ekonomiska konsekvenserna av rotröta i granskogsbruk i södra Sverige genom att öka kunskapen om sambandet mellan olika skogsskötselåtgärder och infektion och spridning av rotröta, samt genom att utveckla en rotrötemodell som kan användas vid planering av skogsskötselåtgärder.

Frågeställningar:

1. Hur sprids rotröta mellan olika grangenerationer?

Studeras i planteringsförsök i Alnarp. Beräknad rapport hösten 2005 eller senare beroende på pilotstudie.
       
    Berglund, M., 200X. Infection of young Norway spruce and hybrid larch planted on Heterobasidion infested agricultural soil.
                    In prep. not planned.
            Berglund, M., 200X. Infection by Heterobasidion in Norway spruce stands under different management regimes. Dissertation.
                    April 2005.

Observation av rötfrekvenser vid slutavverkning och gallring, Tönnersjöheden. Beräknad rapport våren 2003.
           
Berglund, M., 200X. Comparison of the growth of Heterobasidion annosum and Heterobasidion parviporum in southern and
                    northern Sweden following inoculation of Norway spruce trees and stumps. Presently published in thesis. Peer reviewed
                    planned to December 2005.
       
    Rönnberg, J., Johansson, U., Berglund, M. & Sallnäs, O., 200X. Incidence of butt rot in consequtive rotations of Norway spruce
                    and the possible profitability from stump treatment at clear felling. Planned to 2004
       
    Rönnberg, J., Petrylaite, E., Johansson, U. & Berglund, M., 200X. Mapping of infection by Heterobasidion in Norway spruce
                    stands under different management regimes. In prep. autumn 2005.
           
Rönnberg, J., Pratt, J., Petrylaite, E. & Nilsson, G., 200X. Heterobasidion infection of Pinus silvestris stumps and the importance
                    for infection of Norway spruce in mixed stands. Manuscript under language revision.

2. Är infektion via slutavverkningsstubbar ett reellt problem och är det lönsamt att behandla
    slutavverkningsstubbarna mot infektion?

Långsiktigt försök planerat, Åtvidaberg m fl. Beräknad rapport om ca 20 år.
Del i frekvensstudie, teoretiska samband. Beräknad rapport våren 2004 (Se pkt1)
Beräkningar med rotrötemodell

3. Har valet av föryngringsåtgärder betydelse för frekvensen rotröta i det nya beståndet?

Långsiktigt försök planerat, Åtvidaberg m fl. Beräknad rapport om ca 20 år.
            Thomsen, I. M., Jørgensen, B. B. & Rönnberg, J., 200X.
Incidence of root and butt rot in a Danish tree species experiment
                    established on former agricultural or forest land. In prep. not planned. ??

4. Hur skall gallringsstubbar behandlas för att minimera risken för infektion av rotröta?

Studeras i täckningsgradsstudie. Beräknad rapport våren 2003, proceeding hösten 2002.
           
Berglund, M. & Rönnberg, J. 2004. Effectiveness of treatment of Norway spruce stumps with Phlebiopsis gigantea at different
                    rates of coverage for the control of Heterobasidion.
For. Path. 34: 233-243.
           
Berglund, M. & Rönnberg, J., 200X. The long term effect on the spread of Heterobasidion infection on Norway spruce stumps
                    treated with different coverage of Phlebiopsis gigantea. In prep. not planned.
           
Rönnberg, J. & Evgeny, S. 200X. Efficacy of different concentrations of Rotstop® and RotstopS and imperfect cover of RotstopS
                    against Heterobasidion spp. infections on Norway spruce stumps.
In prep. planned to December 2005.
            Berglund, M., Rönnberg, J., Holmer, L. & Stenlid, J. 2005.
Comparison of five strains of Phlebiopsis gigantea and two
                    Trichoderma
formulations for treatment against natural Heterobasidion spore infections on Norway spruce stumps.
                    Scand. J. For. Res. 20: 12-17.

5. Kan pergamentsvamp bromsa upp spridningen av rotröta i redan infekterade bestånd?

Tillväxthastighetsstudie i Tönnersjöheden. Rapport hösten 2002, plus proceeding 2001.
            Pettersson, M., Rönnberg, J., Vollbrecht, G. & Gemmel, P. 2003. The effect of thinning and Phlebiopsis gigantea stump treatment
                    on the growth of Heterobasidion parviporum inoculated in Picea abies.
Scand. J. For. Res. 18: 362-367.

6. Hur snabbt växer rotröta i rötter och stamved och hur snabbt sprids rotröta i ett bestånd?

 Tillväxthastighetsstudie i Tönnersjöheden. Rapport hösten 2002, plus proceeding 2001.Se pkt 5

7. Vid vilken minsta stubbdiameter fås spridning av rotticka till angränsande träd?

Ny studie och försök södra Sverige utlägg 2003. Beräknad rapport hösten 2008.
           
Berglund, M. & Rönnberg, J., 200X. Limits in size and age of Norway spruce trees for Heterobasidion spore infection and
                    subsequent spread after precommercial thinning. In prep. planned to December 2008.

8. Diverse

            Rönnberg, J., Gemmel, P., Vollbrecht, G. & Elfving, B., 200X. Management of Norway spruce to reduce the incidence of
                    Heterobasidion infection and risk for windthrow.
In prep. not planned.
            Nilsson, G., 2002. Behandling av tallstubbar mot sporinfektion av rottickan – nödvändigt eller inte i Sverige? Institutionen för
                    sydsvensk skogsvetenskap. Examensarbeten nr 33, 27 sid.
            Petrylaite, E., 2004. Assessment of pine stands – is root rot really a problem?
Final thesis nr XX, XX pp.
            Rönnberg, J., Petrylaite, E., 200X. Infection of Heterobasidion in pine stands in Sweden and the possible benefit from stump
                    treatment. Proceeding at the 11th International Conference on Root and Butt Rots, 16-22 August 2004, Poznan and
                    Bialowieza, Poland. pp. XXX-XXX.
           
Rönnberg, J., Berglund, M., Petrylaite, E. & Nilsson, G., 200X. Heterobasidion infection of Pinus silvestris stumps and the
                    importance for infection of Norway spruce in mixed stands. In prep. not planned, July 2005.

 

Föryngring

Mål:

bullet

Att minska totalkostnaden för granplanteringar genom att ta fram föryngringsmetoder som minskar föryngringskostnaden samtidigt som kvaliteten i föryngringarna bibehålls eller ökas samt genom att utforma ett beslutsstödjande verktyg som hjälper brukaren att välja rätt (tillräckligt hög) intensitet i föryngringsarbete.

Frågeställningar:

1. Kan man nå bättre totalekonomi genom nya kombinationer av olika föryngringsåtgärder, t.ex. små plantor i kombination
    med intensiv preparering av planteringspunkten?

Planttyp x markberedning (Asa och Skogaby), klon x markberedning (Tönnersjöheden), plantstorlek/planttyp (Sveaskog)
            Johansson, K. Söderbergh, I., Nilsson, U. & Allen, H. L. 2005. Effects of scarification and mulch on establishment and growth of six
                    different clones of
Picea abies
. Scandinavian Journal of Forest Research. (In press).
           
Johansson, K., Nilsson, U. Allen, L.2005. Interactions between soil scarification treatments and seedling types of Norway spruce.
                    Submitted manuscript.
           
Johansson, K. 200X. Establishment of planted Norway spruce – interaction between various regeneration treatments.
                    Dissertation. May 2004

2. Vilken eller vilka tillväxtfaktorer begränsar planterade plantors etablering och hur skall en snabbare
    etablering kunna erhållas?

Gödsling och bevattningsförsök samt markberedningsförsök (redovisas våren 2003), klon x markberedning (redovisas hösten 2004),
           
Högbom, L., Nilsson, U., & Nilsson, U. 2002. Nitrate dynamics after clear felling monitored by in vivo nitrate reductase activity
                    (NRA) and natural 15N abundance of Deschampsia flexuose (L.) Trin. For. Ecol. manage. 160: 273-280
           
Nilsson, U. & Örlander, G. 2003. Response of newly planted Norway spruce seedlings to fertilisation, irrigation and herbicide
                    treatments Ann. For. Sci. 60:1-7.
            Nordborg, F., & Nilsson, U. 2003. Growth and net nitrogen uptake in Picea abies (L.)
Karst. seedlings, effects of fertilization and
                    site preparation. Ann. For. Sci. 60: 657-666
           
Nordborg, F., Nilsson, U., & Örlander, G. 2003. Net nitrogen uptake and growth of newly planted Picea abies (L.) Karst. seedlings
                    as affected by different soil treatments. For. Ecol. Manage.
180, 571-582
            Örlander, G., Nordborg, F. & Gemmel, P. 2002.
Effects of complete deep-soil cultivation on initial forest stand development. Stud.
                    For. Suec. 213: 1-20.
           
Johansson, K., Örlander, G. & Nilsson, U. The Effects of Mulching on Competing Vegetation, Growth and Damage by Pine Weevil
                    in Young Plantations of Norway Spruce (Picea abies L. Karst.) (manuscript).

Skadegörare
           
Langvall, O., Nilsson, U. & Örlander, G. 2001. Frost damage to planted Norway spruce seedlings - influence of site preparation
                    and seedling type.
For. Ecol. Manage. 141: 223-235
           
Petersson, M., Örlander, G., & Nilsson, U. 2004. Feeding barriers to reduce damage by Pine weevil (Hylobius abietis).
                    Scand. J. For. Res. 19: 48-59.

3. Vilka för- respektive nackdelar finns med plantering av gran under tallskärm?

Försöksserie i samarbete med SKS (redovisas våren 2003)
            Nilsson, U., Karlsson, M. & Örlander G. 200X.
Establishing mixed forests by planting of Norway spruce seedlings under Scots pine
                    shelterwood. Manuscript 2005.
            Nordborg, F. Jacobsson, C., and Nilsson, U. Growth and nutrient uptake in Norway spruce seedlings planted on clearcuts and in
                    Scots pine shelterwoods. Alla data insamlade hösten 2004, skrivs 2006.
            Karlsson, M,. Oleskog, G., Johansson, U., and Nilsson, U. Natural regeneration in Scots pine shelterwoods and adjacent clearcuts.
                    Alla data insamlade hösten 2004, skrivs 2005.
           
Karlsson, M., Nilsson, U. & Örlander, G. 2002. Natural regeneration on clearcuts – effects of scarification, slash removal and year
                    of cutting Scand. J. For. Res. 17, 131-138
            Karlsson, M. & Nilsson, U. 2004. The effect of scarification and shelterwood treatments on natural regenerated seedlings of occurring
                     tree species in southern Sweden. For. Ecol. Manage. Accepted manuscript

4. Vilken potential finns att med hjälp av intensiva föryngringsmetoder minska heterogeniteten i ungskogen?

Ny bearbetning av gamla försök (hyggesålder och djupplöjning) samt survey-material (Hugin samt nyinsamlat) (redovisas våren 2005).
           
Nilsson, U. & Allen, H.L. 2003. Short- and long-term effects of site preparation, fertilization and vegetation control on growth and
                    stand development of planted loblolly pine. For. Ecol. Manage. 175, 367-377
            Nilsson, U., Nordborg, F. & Örlander, G. 200x. Heterogeneity in Norway spruce plantations. Planned to 2005.

 5. Vad innebär ett lägre stamantal i granplanteringar för framtida produktion, virkeskvalitet och ekonomi med
    och utan komplettering med naturligt föryngrade björkar?

Utgångslägen via rikstaxdata samt ny ungskogsinventering (hösten 2003)
            Agestam, E., Nilsson, U., Nyström, K. 200X.
Species composition and stand structure in Norway spruce plantations in southern Sweden.
                    Planned to 2003.

Modellsimuleringar med ungskogsfunktioner (hösten 2003)
           
Agestam, E., Karlsson, M. & Nilsson, U. 2005. Mixed Forests as a Part of Sustainable Forestry in Sweden J. Sust. For. (In press)

Studie av hjälpplanteringsförsök och förbandsförsök med avseende på tillväxt och virkeskvalitet.
           
Nilsson, U. and Gemmel P. Effects of replacement planting in gaps in Norway spruce plantations on long term growth.
                    Alla data insamlade, manus färdigt, skickas in 2005.
           
Pfister, O., Gemmel, P., and Nilsson, U. The influence of gaps on wood quality in planted Norway spruce.
                    Datainsamling under 2004-2005, skrivs 2006.
           
Walentin, C,. Walentin, C., Ekö, P-M., Johansson, U., and Nilsson, U. Silviculture in spruce with wide spacing. Effects on quality trades.
                    Datainsamling under 2004, skrivs 2005  
            Wallentin, C., Pfister, O., Ekö, P-M and Johansson, U. Silviculture in spruce with wide spacing. Economical considerations.
                    Datainsamling under 2004, skrivs 2005

6. Vilka effekter får viltbete för produktion och kvalitet i sydsvenska granplanteringar. 

            Bergquist, J., Kullberg, Y and, Örlander, G.  2001. Effects of shelterwood and soil scarification on deer browsing on planted
                    Norway spruce Picea abies L. (Karst) seedlings.
Forestry 74: 359-367
            Bergquist, J., Örlander, G. & Nilsson, U. 2003. Interactions among forestry regeneration treatments, plant vigour and browsing
                    damage by deer. New For. 25, 25-40.
            Bergqvist, J., Bergström, R. & Zakharenka, A. 2003. Responses of youn Norway spruce (Picea abies) to winter browsing by
                    roe deer (Capreolus capreolus): effects on height growth and stem morphology. Scand.
J. For. Res. 18.

 

Gallring                   

Mål

·       att ta fram kunskap och att utforma ett beslutsstödjande verktyg så att gallringsprogram kan utformas för enskilda bestånd så att risken för skador vid gallringen (mekaniska skador, vind, röta mm) minimeras samtidigt som produktion, virkeskvalitet, ekonomi och naturvård maximeras

Frågeställningar:

1. Hur stor skada på kvarstående träd orsakar dagens gallringsmetoder vid gallring i granskog av olika ålder?

Surveystudie, redovisas våren 2003.
           
Walentin, C., Nilsson, U., and Nordfjell, T. 200X. Damage due to thinning in Norway spruce plantations in southern Sweden. Planned to 2004

2. Vilken effekt har mekaniska skador på framtida kvalitet och på intäkter i kommande gallringar/slutavverkning

Ekonomisk beräkning med hjälp av granskogsbruksmodellen (redovisas 2005)
           
Walentin 200X. Thinning in Norway spruce plantations. Dissertation, planned to 2006.

3. Hur påverkas den ekonomiska analysen om hänsyn tas till diameterfördelning i beståndet?

Ekonomisk beräkning med hjälp av granskogsbruksmodellen samt exempel från ett förbandsförsök på Tönnersjöheden (redovisas 2005)
            Walentin 200X. Thinning in Norway spruce plantations. Dissertation, planned to 2005
           
Walentin, C., Pfister, O., Ekö, P-M and Johansson, U. Silviculture in spruce with wide spacing. Economical considerations.
                    Datainsamling under 2004, skrivs 2005

4. Vilka fysiologiska parametrar är viktiga för att förklara gallringsreaktionen hos enskilda träd?

Gallringsförsök, Tönnersjöheden (redovisas våren 2005)
            Walentin, C. Thinning in Norway spruce. Effects on morphology, allocation and growth. Alla data insamlade hösten 2005, skrivs 2006.
           
Walentin, C., Johansson, U. and Nilsson, U. Thinning response in relation to light, nutrients and water. Alla data insamlade hösten 2005,
                    skrivs 2006.

5. Hur påverkas framtida virkeskvalitet av gallringsprogrammet 

            Pfister, O., Nilsson, U., Säll, H. & Örlander, G. 200X. Effect of thinning program and fertilization on future fiber- and wood quality in
                    Norway spruce plantations. Planned to 2005.
            Pfister, O. Effect of silvicultural methods on fiber- and wood properties in planted Norway spruce. Dissertation. Planned to 2007.
           
Pfister, O., Walentin, C., Ekö, P-M., Johansson, U., and Nilsson, U. Silviculture in spruce with wide spacing. Effects on quality trades.
                    Datainsamling under 2004, skrivs 2005
            Ekö, P-M, Johansson, U., and Walentin, C. Individual stem selection at thinnings in Norway spruce - effects on growth, wood quality
                    and economy. Alla data insamlade, skrivs  2005
            Pfister, O., Nilsson, U., Säll, H. & Örlander, G. 200X.
Effect of thinning program and fertilization on future fiber- and wood quality in
                    Norway spruce plantations. Planned to 2005.

6. Effekter av gallringsstyrka, stickvägar, tidigt huvudstamurval och schematiskt urval vid gallring i granskog.
    Analys av de nordiska blocken i IUFRO RG.1.05.05 grangallringsförsök (SNS-projekt)

            Skovsgaard, J.P. Nilsen, P. & Johansson, U. Nordic IUFRO thinning experiments in Norway spruce. Datainsamling 2004, skrivs 2005.

 

Naturvård

Mål:

bulletatt kunna ge rekommendationer för var, när och hur högstubbar och naturvårdsträd bör sparas vid gallring och slutavverkning i granskog i Sydsverige.

Frågeställningar:

1. Medför högstubbar ökad biodiversitet på region- och landskapsnivå? Ska högstubbar ställas även i normal
    produktionsskog eller bara vid värdekärnor, dvs. utspridd eller koncentrerad naturvård?

Högstubbsförsök
            Abrahamsson, Lindbladh & Niklasson.
200X. The diversity of saproxylic beetles on high-stumps of Picea abies and Betula spp. in different landscape types
                     in southern Sweden – a comparison between biodiversity “hotspot” areas and production forests. Planned to 2005.
            Abrahamsson, M & Lindbladh, M (under review Forest Ecology and Management) Saproxylic beetles and man-made dead wood – a substrate
                    comparison between high and low stumps of spruce (Picea abies).
            Delrapport Småland. Resultat från fönsterfällor, sållning av bark och GROT från ettåriga hyggen. Samarbete med Mats Jonsell på Entomologen, SLU
                    Uppsala.Redovisas 2003-04.
           
Jonsell, Abrahamsson, & Lindbladh. A comparison of the substrates high stumps vs. tops and branches for the diversity of saproxylic beetles in
                    different landscapes. Alla data insamlade, skrivs 2007.
            Abrahamsson, Lindbladh & Rönnberg. The effect of root rot of Heterobasidion annosum on high stumps of Picea abies on the fauna of saproxylic
                    beetles. All data insamlad hösten -2005, skrivs 2005/2006.

2. Att ställa högstubbar i Gallring, en motiverad naturvårdsåtgärd?

            Lindbladh & Abrahamsson. Saproxylic beetle fauna in high-stumps of Spruce from first and third thinning. Alla data insamlade hösten 2005, skrivs 2006.

3. Medför skillnader i allokering och trädslagsval av högstubbar inom och mellan granbestånd skillnader i
    naturvårdseffektivitet?

            Lindbladh, M, Abrahamnsson, M & Seedre, M (manuskript) Saproxylic beetles in artificially created high-stumps of spruce and birch located close or
                    distant to hot-spot areas

4. Vad medför högstubbar och naturvårdsträd för kostnad (i form av minskad produktion och avverkningsintäkter) och
    effektivitet (biodiversitet per satsad krona) i granbestånd med dominerande produktionsmål respektive bestånd där
    naturvårdsmålet har hög prioritet? 

Pengar har sökts hos Skogssällskapets forskningsfond för analys av naturvårdsträd

 

Granskogsbruksmodell

Mål:

bullet

att sammanställa och organisera befintligt kunskap på ett sådant sätt att den så långt möjligt blir syntetisk och fullständig

bullet

 att modellen skall bli ett redskap för att utföra detaljerade analyser av olika skötselalternativ

bullet

att hitta uppslag för angelägna forskningsuppgifter och härvid ta fram komponenter och kunskap med användning både inom och utanför modellen

Arbetsuppgifter:

1. Att sammanställa befintlig kunskap om överlevnad och tillväxt hos planterade granplantor på hyggen i södra Sverige i
    en föryngringsmodell

Arbetet pågår, föryngringsmodellen kommer att redovisas i sin helhet 2005 men delmodeller redovisas tidigare
            Nordborg, F. & Mason, E. 200X. Modeling establishment and growth of planted Norway spruce in southern Sweden. Planned to 2004.
            Nordborg, F. and Johansson, K. 2004.
Simulation of soil water availability in south Swedish clearcuts. Alla data insamlade, skrivs 2004.
           
Nilsson, U. & Örlander, G. 200X. Modelling mortality by Pine weevil in Norway spruce plantation in southern Sweden. Planned to 2004.
            Langvall, O. & Hann
erz, M. 200X. Modeling damage by frost in Norway spruce plantations in southern Sweden. Planned to 2004.
           
Nordborg, F., Langvall, O. Modeling effects of frost damage and competition from shelter-trees on the growth of planted Norway spruce seedlings.
                    Data är insamlade, skrivs 2005.
           
Nordborg, F. Modelling competition for light between ground vegetation and planted Norway spruce. Data är insamlade, bearbetning 2004,
                    publicering 2005.

2. Att vidareutveckla Kenneth Nyströms ungskogsfunktioner till att gälla planterad granskog i södra Sverige

Nya funktioner finns framtagna
           
Nyström, K., Fahlvik, N., Agestam, E., Nilsson, U. Growth function for the development of young Norway spruce, Scots pine and birch in
                    southern Sweden. Validering, bearbetning och publicering under 2004
            Agestam, E., Nilsson, U., and Nyström, K. Development of pure Norway spruce and mixed Norway spruce/birch stands. Skrivs 2004

3. Att utveckla en modell för framskrivning av diameterfördelningar

Kommer att utföras av Eric Agestam och Kjell Karlsson vid institutionen för bioenergi i Uppsala.
           
Karlsson, K., and Agestam, E. 200X. Modelling diameter distribution of planted Norway spruce stands. (Planned to 2004).

4. Att sammanställa befintlig och ny kunskap om rotröta i planterad granskog i södra Sverige i en rotrötemodell

Arbete pågår i samarbete med Heureka och ett Europeiskt initiativ, redovisas 2004
            Pukkala, T., Möykkynen, T., Thor, M., Rönnberg, J. & Stenlid, J., 200X. Modelling infection and spread of Heterobasidion annosum in
                    Fennoscandian conifer stands. In prep.

5. Att utveckla en modell för ekonomisk analys av gallring och slutavverkning i granbestånd

Granskogsmodellen, redovisas 2005
            Agestam, E., Ekö, P-M., Fahlvik, N., Johansson, U., Karlsson, M., Nilsson, U., Nordborg, F., Rönnberg, J. Modelling effects of silvicultural
                    methods in planted Norway spruce stands. Bearbetning 2004-2005, Skrivs 2006.

6. Att utveckla indikatorer för naturvård/rekreation som kan användas som utdata

7. Att utveckla ett system så att information om spridning/osäkerhet i utdata presenteras för användaren?

Granskogsmodellen, redovisas 2005

Se pkt 5

Frågeställningar (exempel):

1. Vilken effekt har avgång i luckor och strödd avgång på produktion, kvalitet och totalekonomi?

2. Hur påverkas produktion, kvalitet och totalekonomi under omloppstiden av minskat plantantal?

3. Vad betyder avgång i luckor respektive strödd avgång för det framtida beståndets produktion och kvalitet?

4. Vad innebär stor respektive liten heterogenitet i ungskogen för produktion och kvalitet i gallrings- och slutavvekningsbestånden.

5. Vilken betydelse har gallringsprogrammet för risk för skador (mekaniska skador, rotröta och vindskador) samt
    produktion och ekonomi?

 

Information

Mål:

bulletatt informera om ny och befintlig kunskap som kan förbättra produktion, ekonomi och naturvård i sydsvenska granbestånd

 

Arbetsuppgifter:

  1. Att utarbeta och ajourhålla en informativ hemsida
  2. Att under programperioden publicera en lärobok om granskogsskötsel (Web-bok)
  3. Att årligen arrangera/delta i ett flertal exkursioner i södra Sverige
  4. Att i samarbete med Skogsstyrelsen arrangera eftermiddagsseminarier om granskogsbruk för skogstjänstemän i södra Sverige

 

Åter till sidans början

 

Skicka e-post till Urban Nilsson med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 januari 2006