Plantstorlek och föryngringsåtgärder

Start Uppåt Kontakt

 

Interaktion mellan planttyp/plantstorlek och markbehandling

Lägre kostnader vid plantering av gran

En allt större andel av skogsbrukets kostnader är föryngringskostnader. Skogsbruket, och då främst privatskogsbruket, har inte rationaliserat planteringen i samma utsträckning som övriga skogsbruksåtgärder. Detta bland annat beroende på att det krävs mer kunskap för att lyckas med rationaliseringar i föryngringsstadiet

Hyggesarealen i södra Sverige (definierat upp till Norrlandsgränsen) uppgår till ca 100.000 ha per år. Huvuddelen av denna areal planteras och det vanligaste trädslaget är gran. Den årliga investeringen i föryngringar i södra Sverige kan uppskattas till ungefär 1 miljard kr.

Granplanteringar drabbas ofta av avgångar och tillväxten är i allmänhet sämre i praktiska planteringar än vad som uppnås i försök

I södra Sverige används barrotsplantor i stor omfattning då de anses ge ett säkert resultat. Barrotsplantor är dock dyra att plantera. Genom att använda mindre plantor (täckrotsplantor) kan kostnaden sänkas.

Plantans storlek har betydelse för överlevnaden om de utsätts för skadegörare (snytbagge) eller vegetationskonkurrens. Om man har ett effektivt snytbaggeskydd och sätter plantan i mineraljord visar vår forskning att även relativt små 2-åriga täckrotsplantor får en överlevnad över 90 %. Om man vill minska plantstorleken för att därmed minska föryngringskostnaden är det nödvändigt att plantan hamnar i en bra mikromiljö som ger en snabb etablering och att plantan skyddas från skador (snytbagge, vilt, frost, mm).

"Plugg-plus-ett"-plantor ersätter i södra Sverige i rask takt barrotsplantor, då de upplevs som lättplanterade, robusta och ger en bra start.

Markberedningsmetoder som skulle kunna vidareutvecklas är högläggning och inversmetoden. Högläggning har i ett flertal försök visat sig överlägset fläckmarkberedning och harvning. Inversmarkberedning tillämpas ännu inte i någon större praktisk omfattning. Metoden har dock testats i ett större landsomfattande fältförsök, 1994-1998. Inversmetoden höjde jämfört med högläggning överlevnaden på samtliga lokaler, och på de sydsvenska lokalerna var skillnaden ca 15 procentenheter till inversmetodens fördel. Dessutom förbättrades höjdtillväxten signifikant. I nya försök där markberedningen gjorts med harv har vi visat att en väl utförd markberedning och en god instruktion till positivt påverkat överlevnaden hos plantorna.

Planerat arbete I projektet vill vi studera om man kan minska kostnaden per etablerad planta genom att sänka plant- och planteringskostnaden. Detta ska förenklat ske genom att plantera billigare plantor i betydligt bättre mikromiljöer än vad är fallet idag. Forskningsprojektet berör utformningen av bra mikromiljö för plantering (markberedning) och hur dessa samspelar med använt plantmaterial

Vi vill testa om (i) man genom att förbättra mikromiljön i planteringspunkten kan erhålla en lika säker etablering med billigare plantor som med dagens skogsodlingsmaterial, (ii) överlevnad och långsiktig tillväxt blir bättre ju snabbare den initiala tillväxten är.

Vi vill främst studera utformning och utvecklingen av nya markberedningsmetoder och förbättring av befintliga metoder. Dessutom planeras studier av andra åtgärder (t.ex. högskärm) som kan förbättra plantornas överlevnad.

Vad gäller plantmaterial är det intressant att studera den nya "plugg plus ett" -plantan som ett alternativ till barrotsplantor. Små täckrotsplantor kommer att testas och jämföras med dagens standardplantor. Dessutom planeras studier av plantornas vitalitet. Studierna av planttyper och markberedning kommer att samordnas då samspelseffekter sannolikt är viktiga.

I detta projekt är det angeläget att arbeta nära skogsbruket med information och demonstrationsförsök eftersom det finns ett stort behov av förmedling av befintlig kunskap.

Om du vill ha mer information kan du kontakta:

Urban Nilsson
SLU, Inst. f. sydsvensk skogsforskn., Box 49, 230 53 Alnarp, SWEDEN
Tel: +46 (0) 40 415 000
Fax: +46 (0) 40 462325
Internet: Urban.Nilsson@ess.slu.se

 

Skicka e-post till Urban Nilsson med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 januari 2006