Planerat arbete

Start Uppåt Kontakt

 

Planerat arbete

Skogsbruket har problem med skador vid gallring, både vad gäller skadornas betydelse för virkesvärdet och volymproduktionen under beståndets hela omloppstid, och att minska skadorna. Målet bör vara skadefri gallring oberoende av årstid, bestånd och ståndort.

En första uppgift är en genomgång och sammanställning av befintlig kunskap och hittills utförd forskning. Arbetet har mynnat ut i en sammanställning av aktuell kunskap (Johansson m.fl, 2001).

En andra uppgift är att kartlägga problemets omfattning. Det görs och har gjorts en del uppföljningar av gallringar. I en del av dessa har skador på kvarvarande träd registrerats. Skogsstyrelsen har gjort gallringsuppföljningar vid några tillfällen. Andra uppföljningar av gallringar görs som kontroller av anlitade entreprenörer, av Skogforsk vid studier av olika maskin system etc. Det är naturligt att till en början gå igenom vad som finns gjort, vad som är tillämpligt och användbart och sedan komplettera med nya studier. Sådana uppföljningar skulle kunna göras i samarbete med det praktiska skogsbruket.

En tredje uppgift är att utifrån inventeringar av problemets omfattning och befintlig kunskap definiera problem och forskningsuppgifter. Angreppssättet bör vara att studera hur årstiden (eller kanske väderlekens) och beståndets egenskaper, inverkar på skadornas omfattning och betydelse. I första hand bör forskningen vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap röra dessa två utgångspunkter. Om markfrågorna visar sig vara betydelsefulla knyts lämplig kompetens till programmet/institutionen.

Om du vill ha mer information kan du kontakta:

Urban Nilsson
SLU, Inst. f. sydsvensk skogsforskn., Box 49, 230 53 Alnarp, SWEDEN
Tel: +46 (0) 40 415 000
Fax: +46 (0) 40 462325
Internet: Urban.Nilsson@ess.slu.se

 

Skicka e-post till Urban Nilsson med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 januari 2006