Bakgrund

Start Uppåt Kontakt

 

En ekonomisk modell om granskogsskötsel

Problem

I praktiskt skogsbruk kan självklart de enskilda bestånden inte betraktas isolerade, utan deras skötsel måste bestämmas utifrån företagets och samhällets övergripande mål. Men, det behövs även modeller för det enskilda beståndets skötsel. Det finns flera skäl som motiverar sådana modeller, varav det viktigaste kanske är det pedagogiska. I dag talar man ofta om beslutsstödjande modeller. Det är uppenbart att många viktiga beslut av principiell karaktär inte fattas genom ett rationellt kalkylerande utan intuitivt, utifrån en diffus kunskapsmassa.

Idag finns ingen modell som har avses. Det närmaste man kommer är  de sammanställningar som finns i läroböcker och några få monografier (tyska). Ingen av dessa kan betraktas som syntetiska, d.v.s. de ger långt ifrån en fullödig överblick över alla de konsekvenser som olika skötselalternativ får, utom på en mycket övergripande nivå.

Syfte med att ta fram den föreslagna modellen är:

bullet

  att sammanställa och organisera befintligt kunskap på ett sådant sätt att den så långt möjligt blir syntetisk och fullständig. En viktig användning av modellen kommer därför att vara i olika utbildningssammanhang.

bullet

 att den skall bli ett redskap för att utföra detaljerade analyser av olika skötselalternativ

bullet

att hitta uppslag för angelägna forskningsuppgifter och härvid ta fram komponenter och kunskap med användning både inom och utanför modellen.

Modellen skall klart avgränsas till att avse det ekonomiska skogsbruket, ekologiska effekter beaktas således inte. Så långt möjligt skall konsekvenser beräknas i ekonomiska termer. Modellen skall vara enkel, lätt att överskåda, lätt att rimlighetsbedöma, lätt att använda och naturligtvis datorbaserad. En fullständig modell eftersträvas, därför kommer olika delar av modellen med nödvändighet att vara behäftade med olika grad av osäkerhet. Graden av osäkerhet skall klart framgå för användaren. Olika komponenter av modellen skall kunna användas separat och enkelt kunna bytas ut efterhand som ny kunskap tas fram. Parametrar och komponenter skall också kunna anpassa till egna användarens uppfattningar och lokala förutsättningar.

 

Skicka e-post till Urban Nilsson med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 januari 2006