Bakgrund

Start Uppåt Kontakt

 

Bakgrund

Dagens kulturskogar med monokulturer av gran har låga naturvärden. De naturvärden i form av lövträd, gamla träd och död ved som sparas idag är förmodligen inte tillräckligt för att bevara den biologiska mångfalden. Speciellt om inget görs för att dessa strukturer inte skall kvävas i en ny snabbväxande grangeneration. Bestånd med höga naturvärden liksom bestånd som angränsar till reservat och nyckelbiotoper kan visa sig avgörande för att bevara arter på längre sikt.

Det är inte möjligt att uppfylla målen om biologisk mångfald enbart genom den generella naturvård som idag måste utföras i varje bestånd. Dessa generella åtgärder måste kompletteras med åtgärder som sätts in i ett landskapsperspektiv och att man därigenom koncentrerar satsningarna på biologisk mångfald där de gör mest nytta.

Dagens kulturskogar med gran har ett begränsat socialt värde. Ett accepterat granskogsbruk måste kunna anpassas både till kraven på landskapsbild och rekreation. Detta är speciellt angeläget i Sydsverige där lövskogar och blandskogar är avsevärt mer önskvärda av allmänheten än monokulturer av gran.

De målsättningar som finns för både sociala värden och naturvårdsvärden bör och kan belysas i olika skalor. I det följande diskuterar vi dels beståndsnivå, dels fastighets- /samverkansnivå.

Det primära och långsiktiga målet med forskningen är att kunna utveckla prognosmetoder för beskrivning av naturvärden (biodiversitet) efter skogsbruksåtgärder.

 

Skicka e-post till Urban Nilsson med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 januari 2006