Rotrötemodell

Start Uppåt Kontakt

 

Modell för planering och minimering av kostnaderna för rotröta

Med kunskap om rotrötefrekvens i det enskilda beståndet samt med ett hjälpmedel för att beräkna rötans spridningshastighet efter olika skogsskötselingrepp kan de ekonomiska förlusterna beräknas i det enskilda beståndet. Exempelvis kan man på beståndsnivå beräkna lönsamheten med olika gallringsprogram och om stubbehandling vid gallring respektive slutavverkning lönar sig. Man får även ett underlag för kortsiktig planering vad gäller sortimentsuttag och ekonomiskt utfall vid avverkning. I en modern skogsbruksplan där även rötfrekvens och prognoser för rötans spridning inkluderas har skogsägaren ett gott underlag för att göra ekonomiskt vettiga prioriteringar av ex slutavverkningsbestånd och gallringar.

En av svagheterna i den modell vi diskuterat är hur risker för skador ska behandlas i skoglig planering. I ett annat projekt vid institutionen studerar vi riskhantering i skogsbruket. Vi tror att resultatet av den forskningen kan ge mycket värdefulla bidrag till ett planeringshjälpmedel för att minska kostnaderna för rotröta i skogsbruket. Arbetet med ett planeringshjälpmedel kommer att samordnas med forskningen om riskhantering i skogsbruket.

Om du vill ha mer information kan du kontakta:


Jonas Rönnberg
Tel: +46 (0) 40 415 000
Fax: +46 (0) 40 462325
SLU, Inst. f. sydsvensk skogsforskn., Box 49, 230 53 Alnarp, SWEDEN

Tel: +46 (0) 40 415 000
Fax: +46 (0) 40 462325
Internet:  Jonas.Ronnberg@ess.slu.se

 

Skicka e-post till Urban Nilsson med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 januari 2006